windows各个产品密钥

以下密钥只使用于KMS服务器激活,使用方法如下:

slmgr /skms <KMS_SERVER>

本网站不提供KMS服务器,如需使用请加入QQ群,QQ群在文章最下面。

通用批量许可证密钥 (GVLK)

在下表中,可找到 Windows 每个版本的 GVLK。 LTSC 是长期服务渠道,而 LTSB 是 Long-Term Servicing Branch 。

Windows Server(LTSC 版本)

Windows Server 2022

操作系统版本KMS 客户端产品密钥
Windows Server 2022 DatacenterWX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33
Windows Server 2022 Datacenter
Azure Edition
NTBV8-9K7Q8-V27C6-M2BTV-KHMXV
Windows Server 2022 StandardVDYBN-27WPP-V4HQT-9VMD4-VMK7H

Windows Server 2019

操作系统版本KMS 客户端产品密钥
Windows Server 2019 DatacenterWMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2019 StandardN69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2019 EssentialsWVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726

Windows Server 2016

操作系统版本KMS 客户端产品密钥
Windows Server 2016 DatacenterCB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 StandardWC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 EssentialsJCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B

Windows Server(半年频道版本)

Windows Server,版本 20H2、2004、1909、1903 和 1809

操作系统版本KMS 客户端产品密钥
Windows Server Datacenter6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
Windows Server StandardN2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC

 重要

Windows Server 版本 20H2 已于 2022 年 8 月 9 日终止服务。 这包括停用 Windows Server Semi-Annual Channel (SAC) 并不再提供未来版本,且 2022 年 8 月 9 日之后不再收到安全更新。

使用 Windows Server SAC 的客户应迁移到 Azure Stack HCI。 或者,客户可使用 Windows Server 的长期服务渠道。

Windows 11 和 Windows 10(半年频道版本)

有关受支持的版本和服务终止日期的信息,请参阅 Windows 生命周期情况说明书

操作系统版本KMS 客户端产品密钥
Windows 11 专业版
Windows 10 专业版
W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 11 专业版 N
Windows 10 专业版 N
MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 11 专业工作站版
Windows 10 专业工作站版
NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 11 专业工作站版 N
Windows 10 专业工作站版 N
9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 11 专业教育版
Windows 10 专业教育版
6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 11 专业教育版 N
Windows 10 专业教育版 N
YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 11 教育版
Windows 10 教育版
NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 11 教育版 N
Windows 10 教育版 N
2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 11 企业版
Windows 10 企业版
NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 11 企业版 N
Windows 10 企业版 N
DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 11 企业版 G
Windows 10 企业版 G
YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 11 企业版 G N
Windows 10 企业版 G N
44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV

Windows 10(LTSC/LTSB 版本)

Windows 10 LTSC 2021 和 2019

操作系统版本KMS 客户端产品密钥
Windows 10 企业版 LTSC 2021
Windows 10 企业版 LTSC 2019
M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
Windows 10 企业版 N LTSC 2021
Windows 10 企业版 N LTSC 2019
92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H

Windows 10 LTSB 2016

操作系统版本KMS 客户端产品密钥
Windows 10 企业版 LTSB 2016DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 企业版 N LTSB 2016QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639

Windows 10 LTSB 2015

操作系统版本KMS 客户端产品密钥
Windows 10 企业版 2015 LTSBWNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 企业版 2015 LTSB N2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ

早期版本的 Windows Server

Windows Server 版本 1803

操作系统版本KMS 客户端产品密钥
Windows Server Datacenter2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG
Windows Server StandardPTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR

Windows Server 版本 1709

操作系统版本KMS 客户端产品密钥
Windows Server Datacenter6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6
Windows Server StandardDPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4

Windows Server 2012 R2

操作系统版本KMS 客户端产品密钥
Windows Server 2012 R2 StandardD2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 DatacenterW3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 EssentialsKNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM

Windows Server 2012

操作系统版本KMS 客户端产品密钥
Windows Server 2012BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 N8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows Server 2012 单语言版2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 特定国家/地区版4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 StandardXC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 MultiPoint 标准版HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint 高级版XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

Windows Server 2008 R2

操作系统版本KMS 客户端产品密钥
Windows Server 2008 R2 Web 版6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC 版TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 标准版YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 企业版489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Datacenter74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
面向基于 Itanium 系统的 Windows Server 2008 R2GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V

Windows 2008 Server

操作系统版本KMS 客户端产品密钥
Windows Web Server 2008WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 标准版TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 标准版W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 企业版YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 企业版39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 HPCRCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Datacenter7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 数据中心版22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
面向基于 Itanium 系统的 Windows Server 20084DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK

早期版本的 Windows

Windows 8.1

操作系统版本KMS 客户端产品密钥
Windows 8.1 专业版GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 专业版 NHMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 企业版MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 企业版 NTT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW

Windows 8

操作系统版本KMS 客户端产品密钥
Windows 8 专业版NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 专业版 NXCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 企业版32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 企业版 NJMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT

Windows 7

操作系统版本KMS 客户端产品密钥
Windows 7 专业版FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 专业版 NMRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 专业版 EW82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 企业版33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 企业版 NYDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 企业版 EC29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4

Windows Vista

操作系统版本KMS 客户端产品密钥
Windows Vista 商用版YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
Windows Vista 商用版 NHMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
Windows Vista 企业版VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
Windows Vista 企业版 NVTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV

本文摘自微软官网:

适用于 Windows Server 和 Windows 的密钥管理服务 (KMS) 客户端激活和产品密钥 | Microsoft Learn

欢迎各位加入QQ群一起讨论。

发表评论

后才能评论